Esmenes

Esmenes

dissabte, 27 de setembre del 2014

Sistema de provisió de llocs de treball

Les places de professorat es proveïran en dues fases. En una primera fase, es  seleccionaran els candidats en funció de les places necessàries per a cobrir les plantilles de cada centre.

Els mèrits a tenir en compte a la primera fase seran els següents:
  1. L’avaluació positiva de l’exercici de la docència durant el període de pràctiques.
  2. El currículum acadèmic de la formació inicial.
  3. El coneixement de llengües estrangeres.
  4. Altres mèrits complementaris.

En una segona fase, els equips directius juntament amb el Consell Escolar dels centres intervindran en la tria del professorat, prèviament acreditat a la primera fase,  en funció de criteris pedagògics, del projecte de centre,  i del context socio-econòmic. Les propostes seran aprovades per l’Administració. Els centres situats en contextos socials desfavorits seran sotmesos a una discriminació positiva per tal de poder comptar amb els millors equips docents.  

Es definiran les mesures necessàries per facilitar la transició entre el sistema d’oposicions tradicional i el sistema de mèrits que proposa el Pacte. Els professors interins actuals seran sotmesos als mateixos procediments d´avaluació que els professors amb plaça definitiva. Una avaluació real i efectiva que determinarà la seva inclusió en les plantilles de professorat i n'establirà el seu nivell (novell, aprenent, avançat, expert). 


Esther Soler
Pel que fa a l'apartat 1C.

­Em sembla bé que els professors passen per diferents fases en la seva carrera docent (novell, aprenent, avançat, expert ) però no he trobat especificat per cap lloc com s'avaluarà la pròpia carrera docent, tant per als interins com a per als funcionaris amb plaça una vegada ja estan dintre del sistema educatiu.

­El que trobe perillós és que siga l'equip directiu i el Consell Escolar qui trie el professorat del centre. Aquesta situació, a llocs petits on la gent es coneix o creu que es coneix, l'objectivitat en la tria no està garantida . D'aquesta manera, hauria de ser un equip extern al centre qui realitze aquesta tasca, encara que ho faça tenint en compte el projecte de centre i la seva realitat.

1 comentari:

  1. Benvolguda Esther. Tens raó amb el teu suggeriment. La nostra proposta consisteix en formar una comissió de persones enteses que puguin elaborar una rúbrica amb indicadors observables per detectar la capacitat de gestionar bé l´aula, de connectar amb l´alumnat i de programar. Ens interessa sobretot trobar un sistema que ens permeti avaluar bé el que passa dins l´aula, tal com han fet altres països on ja hi ha estàndards elaborats.

    ResponElimina

REDACTA AQUÍ LA TEVA ESMENA, IDEA O PROPOSTA