Esmenes

Esmenes

diumenge, 28 de setembre del 2014

Tercer sector

  •   El fet de participar com a voluntari en entitats socials, serà reconegut com a mèrit curricular, així com per a les proves d´accés a la funció pública docent.

  • Es crearà un teixit social que permeti desenvolupar una projecte de ciutats educadora.

  • Es crearan espais de participació per a joves, fomentant la cultura participativa des de les primeres edats.

  • S’utilitzaran els espais comunitaris (biblioteca, museus, etc.) per engegar projectes de col·laboració entre diferents associacions.

  • Es dotaran als Consells Escolars de més competències per tal de poder iniciar polítiques actives dirigides a incrementar la participació del teixit associatiu.

  • Per tal de donar un major protagonisme a les entitats com a vertebradores de la societat, en els Consells Escolars es cercarà la participació del conjunt d’agents socials de la comunitat.

  • S’obriran les escoles fora de l'horari escolar per tal de permetre l'organització d'activitats escola-família per posar a l’abast de les famílies més desfavorides els mitjans amb què compta el centre.

  • Es millorarà la coordinació entre els serveis socials municipals, el centre educatiu, les famílies, i les associacions, per compensar desigualtats educatives (en l´organització d´activitats lúdiques i extraescolars dels capvespres, deures, temps lliure, atenció social…)

  • S’inclouran, dins els centres educatius, nous perfils professionals per treballar amb les famílies: educadors socials, treballadors familiars,psicòlegs, etc.

  • S’introduiran als centres educatius, metodologies i continguts curriculars relacionats amb el coneixement i la participació dins l’entorn associatiu.

  • Es dissenyarà un pla per tal d´enfortir la presència de la xarxa associativa als nostres pobles i centres educatius

  • Es crearà una borsa de monitors.

  • Es milloraran els sistemes d´accés al títol de director i monitor.

  • Tenint en compte la importància que tenen les entitats esportives en l'educació no formal, es fa necessari formular algunes propostes concretes per a aquests sector:

  • Cada club esportiu hauria de tenir, al manco, un tècnic superior o un llicenciat en ciències de l'activitat física i de l'esport o INEF.

  • S'han de cercar fórmules econòmiques perquè aquests tècnics i llicenciats puguin ocupar aquestes places com a llocs de treball.

  • Es crearan crèdits de formació universitària per a mestres i/o llicenciats perquè puguin entrar dins el món de l'arbitratge.

  • Les entitats esportives presentaran programacions i memòries on es justifiqui la formació esportiva que es dugui a terme.

  • Les institucions comptaran amb elements de control per tal de garantir un funcionament de qualitat de les entitats esportives.

  • Es replantejarà el paper de les federacions i de les persones que n'estan al capdavant per conciliar els aspectes educatius i competitius de l'activitat esportiva.

  • Es formarà les famílies perquè entenguin el paper educador de les entitats esportives, així com també per transmetre’ls la importància del respecte cap els jutges, àrbitres, etc. Els clubs podran rebre recursos per dur-ho a terme, si ho consideren necessari.

  • Es durà a terme una formació contínua obligatòria de monitors i entrenadors en aspectes d'educació emocional, treball cooperatiu, coeducació de sexes, les necessitats específiques dels infants, etc.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

REDACTA AQUÍ LA TEVA ESMENA, IDEA O PROPOSTA