Esmenes

Esmenes

diumenge, 28 de setembre del 2014

Famílies i escola

Les propostes sorgides del sector de les famílies es poden vehicular a partir de dos aspectes bàsics:
 • S'estimularà la participació activa en la vida escolar i la necessitat de la formació de pares, mares, tutors legals i docents per poder acompanyar els fills i alumnes en l’èxit escolar.
La participació de les famílies i de tota la comunitat en els centres escolars suposa una transformació radical en l'educació. La comunitat entrarà dins l’escola i intervendrà activament en les seves dinàmiques.
Es farà necessari,emperò, crear  les condicions perquè  els pares transformin l ´escola a partir de la seva participació, no només   “permetent” aquesta inclusió, sinó incentivant-la.
Es facilitarà la participació de les famílies en la dinàmica escolar, fomentant la seva entrada a les aules per cooperar en projectes educatius.
Perquè la participació de les famílies  en la vida escolar sigui fluïda i activa, la relació i comunicació entre els dos sectors s'haurà de fer més efectiva.
Les dues formes de participació familiar que més bon resultats han donat arreu i que el pacte incentivarà són:

 • Les Comunitats d´aprenentatge, enteses com un projecte de transformació social i cultural d’un centre educatiu i del seu entorn per aconseguir uns processos d'aprenentatge que incideixin en la millora de l'educació, no només dels infants sinó de tot el seu entorn.

 • L'organització d'activitats diverses, dins o fora de l'horari escolar, en què els alumnes treballin amb les famílies, com les tertúlies literàries o els grups interactius d'aprenentatge.

 • Les famílies seran protagonistes en la gestió del centre i en la millora de la vida escolar i participaran en la definició del projecte educatiu de centre. Per aconseguir-ho hauran de tenir una participació activa dins els òrgans participatius  de coordinació no docent que es considerin  necessaris. Així mateix, hauran de comptar amb indicadors d’avaluació que els permetin seguir-ne i avaluar-ne el desenvolupament.
L'escola ha de construir ponts amb les famílies. A principi de l'escolarització i a principi de curs s'han de fer les reunions oportunes, tant de grup com individuals, per tal de donar a conèixer el Projecte Educatiu, la cultura de centre, les metodologies...
S'institucionalitzarà la relació família-escola a fi de no deixar-la en mans de la bona voluntat del tutor, ni en l’interés de la família. Les entrevistes seran planificades  amb criteris professionals per perseguir-ne la qualitat i s'establirà clarament quan s’han de fer les entrevistes:  prèvies, inicials i de seguiment.  

 • S'han de fer entrevistes per a tots els alumnes, no únicament amb els que presenten dificultats.

 • Es revisarà la distribució de les tasques dels docents en hores no lectives. Actualment durant les exclusives únicament es preveu dedicar una hora setmanal a les famílies, que considerem clarament insuficient.

 • Es revisarà la conciliació família-escola per afavorir que els pares puguin participar més dins l’escola, amb horaris d’atenció a les famílies més flexibles i adaptats a les jornades laborals reals i fomentant una comunicació més àgil usant els nous mitjans tecnològics.

 • Per tal d'agilitzar la relació, els pares i mares de cada un dels grups elegiran un delegat per aula que farà de nexe entre el centre i les famílies.

Capítol especial mereixen les APIMA que han estat de sempre un agent de participació cabdal en els centres. Per tal de fer la seva gestió més eficaç, el pacte proposa que no funcionin com a òrgans centrats únicament en el seu centre, sinó que crearà mecanismes per tal de facilitar la coordinació entre diferents associacions de pares i mares d’alumnes de centres del mateix entorn o de tipologies semblants per tal compartir models de gestió.
 • Les famílies han de participar elprojecte educatiu del centre a través d’un acord de compomís de drets i  deures en l’pambit familia que vagi d´acord amb els objectius educatius establerts conjuntament
El segon aspecte assenyalat com a cabdal per les famílies és la necessitat de promoure la seva formació per aconseguir un òptim acompanyament en l’èxit escolar dels fills.

 • En aquest sentit, s’acordaran en primer lloc quines són les competències que han de tenir els pares i mares en l’educació dels seus fills i s’establirà quines són les prioritàries, a partir de les quals es dissenyarà el programa de formació específica en competències parentals (Escoles o Tallers de pares). L’orientador del centre o un expert extern seran els encarregats de guiar aquests tallers pràctics per assessorar les famílies i donar-los eines de com acompanyar els fills en el seu  procés formatiu.

 • Es promourà la formació interactiva (no només unidireccional, sinó amb participació activa i diàleg) de pares i mares en temes educatius i en el suport als seus fills i filles en aspectes procedimentals o conceptuals: ús de noves tecnologies, tècniques d'estudi per ajudar els fills des de casa, foment de la lectura...
Amb la finalitat d'avançar vers una educació més personalitzada, es flexibilitzaran les opcions de decisió de les famílies, de manera que els fillets puguin assolir el currículum no només assistint a les classes del sistema formal sinó combinant amb altres sistemes (educació a casa, sistemes compartits), sempre i quan puguin acreditar l´assoliment de les competències bàsiques al final de cada etapa. 

3 comentaris:

 1. Pes pares que voldrien una educació més personalitzada, sense que es nins perdessin es contacte amb so centre i es companys existeix una modalitat de homeschooling que se diu flexischooling, seria molt desitjable que ses famílies poguessin disposar d'aquesta opció.

  ResponElimina
 2. Unaltre cosa a afegir dins sa relació de ses Families i s'escola, en concret, Families i Amipa, seria establir un protocol de consulta en casos extraordinaris, com és que hem patit aquests darrers cursos. Quan se tracti de prendre decissions que no són ses pròpies des dia a dia escolar, se hauria d'informar de què se votarà dins sa convocatòria de reunió que se envia as pares (i que rebrien amb sa suficient antelació) també s'hauria d'e definir un mínin de participació perquè dita votació sigui vàlida i oferir garanties de discreció i intimitat.

  ResponElimina
 3. Gràcies per les vostres aportacions. Hem incorporat la primera. La segona formaria part dels estatuts de les associacions de pares i mares.

  ResponElimina

REDACTA AQUÍ LA TEVA ESMENA, IDEA O PROPOSTA