Esmenes

Esmenes

diumenge, 28 de setembre del 2014

Currículum

 El currículum formarà persones que puguin assumir responsablement els seus deures; conèixer i exercir els seus drets respectant els dels demés; practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups; exercitar-se en el diàleg per tal d’afermar els drets humans com a valors comuns d’una societat plural i preparar-se per a l’exercici d’una ciutadania democràtica.

Els objectius que perseguirà són, entre d’altres:
 • Reforçar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les relacions amb els altres, així com rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre pacíficament els conflictes.
 • Conèixer i exercir els seus drets i deures respectant els dels demés, practicar la
tolerància, la cooperació i la solidaritat  entre les persones, exercitar-se en el diàleg i preparar-se per a l’exercici d’una ciutadania democràtica, l’esperit creatiu i a la vegada, desenvolupar actituds de confiança en un mateix, de participació, de sentit crític, d’iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.
 • Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar els estereotips que suposen discriminació entre dones i homes.
 • Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip.
 • Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en llengua catalana i en llengua castellana, textos i missatges complexos
 • Interpretar i produir amb propietat, autonomia i creativitat missatges que utilitzin codis artístics, científics i tècnics amb la finalitat d’enriquir les possibilitats de comunicació i d’expressió.
 • Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació per adquirir, amb sentit crític, nous coneixements i trametre’ls als altres de manera organitzada i intel·ligible.
 • Adquirir una preparació bàsica en el camp de les tecnologies, especialment les de la informació i la comunicació.
 • Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que s’estructura en distintes disciplines, i conèixer i aplicar els mètodes per identificar els problemes en els diversos camps del coneixement i de l’experiència, per resoldre’ls i per prendre decisions.
 • Valorar la diversitat de cultures i societats.
 • Comprendre i expressar-se en una o més llengües estrangeres de manera apropiada.

Aquests objectius coincideixen amb les propostes de Partnership for 21 Century Skills sobre les competències que hauria de treballar l’escola per tenir ciutadans preparats per afrontar els reptes globals del s.XXI.

El currículum vindrà donat per capacitats i competències bàsiques. Cada centre, a partir del coneixement, les oportunitats i les característiques del seu entorn, adaptarà el currículum al seu Projecte de Centre. Per això, el currículum ha de ser obert i flexible, per la qual cosa l´Administració definirà un currículum comú de mínims centrat en objectius competencials.


2 comentaris:

 1. CATERINA MOLL BENEJAM demana un currículum més flexible que pugui encabir activitats de les entitats dels pobles.

  - Que en la distribució horària hi ha d'haver cabuda per xerrades d'associacions i entitats com ara Creu Roja, Amnistia, ... així com també poder participar a concursos de tot tipus.
  Als instituts diàriament ens arriben un munt d'activitats (xerrades, concursos, cursos,...) que es podrien treballar amb el grup-classe bé com a tutoria o com a transversal de les assignatures, però que s'arraconam perquè no tenen cabuda dins la distribució horària d'hores i assignatures. És una llàstima que moltes d'elles ni siquiera es plantegen perquè no tenen cabuda.

  ResponElimina
  Respostes
  1. Ens ha agradat molt la teva proposta i considerem que és totalment compatible amb el curriculum flexible i l'autonomia de centre que es planteja.

   Elimina

REDACTA AQUÍ LA TEVA ESMENA, IDEA O PROPOSTA