Esmenes

Esmenes

diumenge, 28 de setembre del 2014

Avaluació de la tasca docent i del projecte de centre

  •   Es farà periòdicament una avaluació del professorat i del centre, que serà una avaluació multinivell , interna i externa, vinculada als projectes de millora.

  • L’administració establirà processos constants d´avaluació interna. Es crearan mesures per impulsar l´autoavaluació de la tasca docent i la coavaluació per part dels propis companys, les famílies i els alumnes.

  • S´empraran tant l'avaluació interna com l'avaluació externa com a font de millora de la pràctica educativa, tal i com recomana l'Informe Talis de l´OCDE (juny 2014). Un Institut d´Avaluació i Qualitat, independent del poder polític, realitzarà periòdicament avaluacions externes per tal de valorar l'assoliment dels objectius.
L'Institut d'Avaluació i Qualitat s'ha de nodrir de personal expert i qualificat, seleccionat amb criteris tècnics, no vinculats a la conjunctura política del moment, per tal de garantir la continuïtat de criteris i de mètodes d'anàlisi de les dades, així com la disponibilitat d'aquestes per a les institucions dedicades a la recerca educativa i social.

  • Els resultats d’aquests processos d’avaluació hauran de dur a fer propostes conjuntes, administració i centre, per a la millora de la qualitat de l'ensenyament.
Els resultats de l´avaluació dels docents tindrà repercusió sobre la progressió en la carrera docent i en els incentius de retribució associats a cada nivell, així com facilitaran l’accés a determinats llocs de feina (comissió de serveis, trasllats, assessories...).
 
  • En el cas del professorat que obtingui valoracions negatives constants se´ls aplicaran programes tutoritzats de millora. Si aquests programes tampoc funcionen podran perdre la plaça docent.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

REDACTA AQUÍ LA TEVA ESMENA, IDEA O PROPOSTA