Esmenes

Esmenes

dissabte, 27 de setembre del 2014

Formació Permanent i Carrera Professional Docent

Concepte de carrera docent.

  La carrera professional docent comprèn el conjunt de la vida docent d’un professor i ha d’estar lligada a les responsabilitats assumides, al treball realitzat i a l'assoliment dels objectius previstos en els plans docents. . Si volem que s´apliqui una metodologia on l'alumne sigui el protagonista del seu aprenentatge en un moment en què encara molts professors estan acostumats a ser ells els protagonistes, cal preveure que hi haurà professors que necessitaran suport a l'hora d'introduir-se en noves metodologies d'ensenyament. També es podria incloure en aquest grup professors que hagin acabat la fase de pràctiques.

La carrera professional docent contemplarà:

  • Un sistema de categories de docents (“novell, aprenent, avançat i  expert”), cadascuna de les quals anirà associada a unes competències docents, determinarà les responsabilitats possibles i tindrà un nivell de retribució específic. Per passar d'una categoria a una altra es necessitarà acreditar els aprenentatges realitzats i la seva aplicació d’acord amb els resultats de les avaluacions periòdiques de la tasca docent. Les competències docents, les responsabilitats i els nivells de retribució seran definits per una Comissió ad-hoc en la qual hi estiguin representats tots els agents educatius.

  • Els mestres que acreditin estar al nivell expert han de poder tenir accés a la direcció dels CEPs i participar en el disseny de la formació permanent a Menorca. Les places dels professionals dels CEPs rebrà el feedback de l´avaluació dels centres, que determinarà la continuïtat de les mateixes.

  • Un sistema s’incentius i suport per tal de fomentar les xarxes de col·laboració, els projectes d´innovació i una recerca que retorni al sistema educatiu.

  • Un conjunt de  mecanismes que permetin la mobilitat dels professors i mestres entre centres segons els projectes educatius.

  • Un programa de formació permanent del professorat que ha de ser obligatòri i en horari lectiu, - (Jordi Jubany): Es defensa la formació docent en horari lectiu. Es farà a l'aula amb alumnes? Si no és així, per què? prioritzant com a recurs la formació en centres. Es tindran en compte les següents línies metodològiques:
  • Aprenentatge entre iguals. Treball en xarxa perquè els professors aprenguin d´altres companys. S´ha de facilitar la mobilitat entre centres per tal d´afavorir el diàleg entre experiències semblants.
  • Aplicació a l´aula dels continguts,  lligada a indicadors que permetin avaluar l´efectivitat dels programes per tal de consolidar un perfil de professorat investigador, reflexiu i compromès amb l´aprenentatge al llarg de tota la seva vida professional.  
  • Ampliació de l´oferta de màsters en diversos perfils d’especialització –diversitat curricular, diversitat d’alumnes, gestió de centres,...-
  • A cada centre hi haurà un grup de recerca en connexió amb la universitat o altres intitucions per trobar respostes a les necessitats d'aprenentatge de l'alumnat.
Els professors "Experts" i de reconegudes metodologies innovadores dedicarien part de la seva jornada setmanal a donar suport a companys del seu o d'altres centres. Això implicaria:
                               Aquests experts seguirien en actiu fent classe, 3 dies a la setmana (els bons professors han de seguir fent classe el sistema educatiu no els ha de perdre)
                               Dedicarien 2 dies a la setmana a donar assessorament i acompanyant a algun company o departament per a millorar o modificar la seva metodologia.
                               La tasca de suport no es limitaria a unes poques hores. Es tractaria de fer una feina continuada amb un professor o departament al llarg de setmanes si és necessari. Mesos més tard avaluar els resultats de la feina feta.

El company expert, que assessora, es dedicaria a;
                               Assistir al desenvolupament de les classes del professor aprenent analitzant la seva feina.
                               Fer propostes de millora.
                               Preparar noves activitats i canvis metodològics
                               Comprovar la seva aplicació a la classe i l'actitud del professor aprenent.
.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

REDACTA AQUÍ LA TEVA ESMENA, IDEA O PROPOSTA