Esmenes

Esmenes

diumenge, 28 de setembre de 2014

Autonomia pedagògica i organitzativa de centre. Projecte Educatiu propi.

 1. Autonomia pedagògica i organitzativa. Projecte Educatiu propi.
D'acord amb l'anàlisi del context (a partir dels seus trets diferencials) cada centre elaborarà un Projecte de Millora de Centre que serà el seu propi full de ruta per a la millora de l’aprenentatge dels seus alumnes i del seu entorn. Aquest projecte, un cop aprovat pel Consell Escolar del centre,  s'haurà de consensuar amb l’administració educativa (serveis específics, inspecció...) per tal de valorar les necessitats en mitjans humans i materials per a què aquest Projecte es pugui dur a terme amb èxit. Els projectes definiran objectius de millora amb indicadors avaluables.
 • Es crearan espais de reflexió on poder definir els objectius que es persegueixen i quines són les millors metodologies per assolir-los.
 • S'implantaran programes contextualitzats en el Centre (que donin respostes a les necessitats del Centre).
 • Es faran  públics els objectius davant la Comunitat Educativa. Açò facilitarà l'elecció de centre per part de les famílies, fomentant d'aquesta manera la seva implicació.
 • El projecte de centre contemplarà metodologies, currículum, gestió econòmica, programes específics, horaris flexibles que respectin els temps d’infants i famílies...
 • Es tindrà cura de les transicions entre etapes:
§  Coordinació entre etapes.
§  Tenir en compte les transicions entre cicles i entre etapes.
§  Coordinació entre els cicles.
 • El Projecte inclourà els mecanismes de participació de la Comunitat educativa, definirà de quina manera participaran les famílies així com les seves obligacions i compromisos que hauran de quedar també explicitades.
 • Dins el centre hi ha d´haver un lideratge pedagògic associat a l’equip directiu, un lideratge centrat en l’aprenentatga. Si el projecte de centre ho requereix es podrà facilitar la creació de la figura del responsable pedagògic que assessori i recolzi als docents, i que també organitzi i coordini seminaris de formació dins el mateix centre i/o entre centres.
 • Es generaran sistemes (jornades, xarxes...) per difondre els bons exemples, les innovacions  i les bones pràctiques dins i entre les escoles (Informe ISTOF). Es reservaran hores dedicades a visitar altres centres de les Illes Balears i d’altres comunitats autònomes o països.

2. Metodologies per a la inclusió
El Projecte de Centre ha d'incloure un conjunt de mesures destinades a afavorir la inclusió, entre les quals s'han d'inclore, com a mínim, les següents:

 • Els centres han de comptar amb els recursos necessaris per a la intervenció primerenca i immediata davant de l'aparició de dificultats d'aprenentatge. És molt important saber detectar el nivell del risc, la detecció primerenca, que permeti  la intervenció immediata, individualitzada i sistematitzada davant l'aparició d'aquestes dificultats així com  optimitzar els recursos.
 • La repetició serà només una mesura extraordinària en cas de desfasament evolutiu o de maduració de l'alumne/a i contemplant garanties d'èxit. Els centres comptaran amb els recursos per a què l’alumne rebi l'atenció adequada en el nivell en què es trobi.
 • Es formarà al professorat i es promouran en els centres dinàmiques d'aprenentatge cooperatiu dins l’aula, metodologies inclusives, metodologies multidisciplinars i globalitzadores...
 • Es controlarà, consensuarà i limitarà la càrrega de deures dels alumnes ja que, com diuen els informes internacionals,  no garanteixen l'èxit i són, en molts casos, discriminatoris.
 • Es fomentarà l'autoaprenentatge i autoavaluació dels alumnes.

3. Organització

 • L'administració serà responsable de generar la normativa i facilitar les condicions per a l'elaboració i redacció de Projectes de Centre: assessorament, disponibilitat de temps...
 • El Claustre serà responsable de dissenyar el Projecte de centre.
 • L'Equip Directiu promourà el debat i la participació de la Comunitat Educativa, així com de la redacció final del Projecte.
 • L'Equip directiu presenta el Projecte a l'administració i negocia les condicions necessàries per dur-lo a terme.
 • Tota la Comunitat Educativa és responsable de portar-lo endavant.

4. Avaluació

Aquest paràgraf tindria més sentit dins l´apartat Avaluació de la competència docent i del projecte de centre


 • Es deixarà un termini suficient, definit en el mateix projecte, que permeti el recorregut del Projecte.
Malgrat aquest marge per a una avaluació més global, en cada centre s'establiran els indicadors i els sistemes d'observació que permetin la revisió i correcció anual del procés.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

REDACTA AQUÍ LA TEVA ESMENA, IDEA O PROPOSTA