Esmenes

Esmenes

diumenge, 28 de setembre de 2014

Model lingüístic

  •   Cada centre educatiu, en el marc de la seva autonomia, elaborarà i aprovarà el seu propi PLC en el qual, atenent al seu context sociolingüístic  i a l´assoliment dels objectius lingüístics,  es decidirà el repartiment de les  llengües d'aprenentatge, tenint en compte que la llengua catalana, com a pròpia del territori, ha de ser la llengua prioritària i majoritària.

  • El PLC ha de definir les competències comunicatives lingüístiques considerant els objectius establerts en el Marc Europeu de Referència. Com a mínim s'haurien d'assolir els nivells B2 per a català i castellà a finals de l´ESO, el nivell C1 a finals de batxillerat, C2 al final de la universitat i B1 per a la llengua estrangera al final de l'ensenyament obligatori.  

  • L´administració assegurarà l´avaluació d´aquests objectius així com els percentatges mínims d'assoliment entre l'alumnat dels respectius nivells.

  • El professorat tindrà el nivell B2 d´anglès (amb caràcter transitori fins que es pugui exigir el nivell C1). L´administració establirà les mesures necessàries per afavorir la formació adequada del professorat.

  • El PLC inclourà projectes flexibles d' acollida lingüística dels alumnes que s'incorporin al sistema educatiu de les Balears procedents d'altres territoris de llengües i cultures diferents. Aquesta diversitat de llengües i cultures s´ha d´aprofitar com una riquesa per avançar vers el plurilingüisme i implantar els valors de la interculturalitat.

  • Tenint en compte que el català és la llengua històrica de Menorca, l'inici a la lectura i escriptura es farà a partir de la llengua catalana, que és la manera com els infants poden aconseguir més facilitat per a l'aprenentatge d'altres llengües, i com poden incorporar, de manera més o menys espontània, l'escriptura i la lectura en castellà i en altres llengües. Sense que açò sigui obstacle perquè a les primeres edats l’atenció individualitzada de l’ infant permeti l’ús de la llengua familiar dels fillets quan sigui possible.

  • Per tal de transcendir l’àmbit escolar i que l’aprenentatge de llengües tengui més presència social, es fomentarà l’ús contextual de l’anglès en l’àmbit informal (emissió de sèries i pel∙lícules en versió original per televisió, lectura de llibres a l´aula, intercanvis internacionals amb altres centres educatius, etc...).

  • L'ensenyament de les llengües estrangeres s'iniciarà a la primera infantesa en situacions reals de comunicació espontània i no en els contextos abstractes dels continguts acadèmics. Més endavant es recomana la metodologia AICLE que permet programar de forma interdisciplinària tasques competencials. Es recomana també la participació de professorat nadiu dins les aules.
Jaume Mascaró Florit. Sobre el model lingüístic
Propuestas para un Pacto del modelo lingüístico (Nota agosto 2014)

Principio

Las autoridades educativas de la Comunidad tienen la obligación de definir los

objetivos de la enseñanza de las lenguas y verificar que se cumplen. Los Centros

educativos deberían tener plena autonomía en cuanto a la forma de alcanzarlos.

Propuestas

1.Objetivo: el trilingüismo.

Al terminar la educación obligatoria, todos los alumnos deberían saber expresarse de

forma adecuada en las dos lenguas oficiales del Estado, catalán y castellano, y tener un dominio suficiente del inglés.

2.Autonomía de los Centros.

Los Centros educativos deberían tener libertad para:

- Establecer la lengua vehicular que consideren más adecuada para alcanzar el

objetivo del trilingüismo.

- Definir la proporción en que deben darse las distintas lenguas en cada fase del

proceso educativo

- En la enseñanza del inglés, cada Centro debe poder decidir qué metodología

le parece preferible (CLIL/AICLE u otras) en función de factores como sus

concepciones educativas, el nivel de formación del profesorado y la situación

socio-lingüística.

Los Centros deben responder ante las autoridades educativas, los padres y la sociedad

en su conjunto, de que proporcionan una enseñanza que utiliza adecuadamente los

recursos públicos y avanza con garantías hacia el logro del objetivo trilingüe.

3.Evaluación fiable y objetiva.
Las autoridades educativas deberían establecer una evaluación externa al final de la

educación obligatoria que permita:

- Comprobar si se alcanza el objetivo

- Obtener la información necesaria para desarrollar Programas de apoyo en los

Centros que no alcancen el objetivo.

- Comparar de manera objetiva y ponderada los resultados de los Centros teniendo

en cuenta la incidencia de los factores socioeconómicos y culturales de los

alumnos.

Para facilitar el logro del objetivo trilingüe, los profesores deberían disponer en cada

etapa educativa de estándares y criterios de evaluación claramente definidos.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

REDACTA AQUÍ LA TEVA ESMENA, IDEA O PROPOSTA