Esmenes

Esmenes

diumenge, 28 de setembre de 2014

Equitat

  • Es tendirà, en la mesura de les possibilitats existents, a que els fillets que pateixen situacions difícils siguin atesos per professionals competents dins la mateixa escola (pediatres, treballadors socials, voluntaris…), tot evitant la seva atenció externalitzada.  

  • Les dades referides a la situació social de la infància de Menorca seran transparents, accessibles i coordinades.

  • Es crearà una xarxa integrada de serveis per donar resposta a les necessitats socials-culturals-educatives , tenint en compte que la forma com s'organitza i es focalitza l´atenció té més impacte sobre els fillets i les famílies que els mateixos recursos. (Redactada per na Guida a partir d´una proposta de na Júlia Muñoz)

  • Es desenvoluparan programes de suport a l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge (tipus PROA), de suport, organització dels materials, ajuda per a realitzar activitats escolars, etc. per a alumnes de famílies amb dificultats econòmiques o d’entorns desafavorits. Podria fer-se a través de les APIMA, amb voluntariat format o format expressament...

  • Hi haurà atenció específica a l’alumnat d’incorporació tardana (tipus PALIC, PAIRE)

  • Es faran programes de reforç i suport a l’alumnat dels dos primers cursos d’ESO que s’hagin incorporat des de l’Educació Primària amb dificultats d’aprenentatge.

  • Hi haurà programes d’ajuda (organització i suport) a alumnes que han de recuperar assignatures en l’avaluació extraordinària: tipus programa “Recupera’t a l’estiu”.

  • Caldrà evitar l’abandonament de l’alumnat amb alteracions del comportament, greus problemes de conducta i altres necessitats educatives derivades de diferents dèficits: tallers específics (de caire més manual, de continguts instrumentals, de col·laboració amb el manteniment del centre i de l’entorn...), programes d’escolarització compartida (amb ajuntaments (PISE) o amb empreses (ALTER)...), assignació de tasques concretes… 

   - Es crearà un servei d'acompayament als  alumnes que hagin abandonat els estudis de secundària obligatòria sense haver obtingut cap títol. Aquest servei facilitarà una organització de la seva vida fora de l'institut o, fins i tot, el retorn a la formació encara que sigui per una altra porta. Es tracta d'evitar que l'alumne s'abandoni a la no activitat. El Servei d’Acompanyament tractaria  d'ajudar-lo a:
   • Introduir-lo en activitats físiques
   • Activitats de tipus de suport social
   • Formatives:
    •   Escola d'adults
    • Formació per l'ocupació
    •  Idiomes
   Aquestes activitats no serien excloents, tot el contrari, con més ocupat tingui el temps millor. Es tractarà d'acompanyar a l'alumne cap a activitats en què pugui tenir èxit i ajudar-lo a recuperar l'autoestima. Si s'aconsegueix això possiblement es veuria en coratge per iniciar o retornar a la formació.
   Aquest servei tindrà una estreta relació amb:
                                   Els centres de secundària, principalment el departament d'orientació i el tutor, i establir contactes, com a fase inicial, amb els alumnes que ja estan en perill d'abandonar la formació.
                                   Amb la família.
                             Amb l'ajuntament, en particular la policia local (si és que la policia local té personal adequat per atendre a un adolescent i fer-li veure que ells també el volen ajudar a organitzar la seva vida)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

REDACTA AQUÍ LA TEVA ESMENA, IDEA O PROPOSTA